Bạn đã bao giờ chọn một sản phẩm chỉ vì thiết kế bao bì đẹp của chúng chưa?